Wybierz typ central, które Cię interesują i zobacz co oferujemy na szkoleniu:

REGULAMIN
REGULAMIN SZKOLEŃ§ 1
Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych organizowanych przez firmę Zakład Elektroniki Profesjonalnej Alarm-Service Łukasz Gawor.


§ 2
Uczestnicy szkoleń warsztatowych


Uczestnikami szkoleń warsztatowych mogą być:
1. Partnerzy handlowi firmy Alarm-Service
2. Instalatorzy systemów alarmowych chcący poszerzyć swoje umiejętności i podnieść kwalifikacje w zakresie teletechnicznych
3. Osoby przygotowujące się do podjęcia zawodu instalatora elektronicznych systemów ochrony i dozoru .
4. Osoby interesujące się tematyką poruszaną na szkoleniach (instalatorzy, uczniowie szkół technicznych, itp.).


§ 3
Informacje o szkoleniach warsztatowych


1. Szkolenia warsztatowe organizowane przez Alarm-Service odbywają się w miejscu wskazanym na stronie internetowej www.alarm-service.pl
2. Terminy szkoleń warsztatowych oraz zakres programowy i ilość uczestników podajemy na stronie internetowej www.alarm-service.pl
3. Po zakończeniu szkolenia wydajemy imienny Certyfikat Ukończenia Szkolenia z wpisaną tematyką i zakresem. Dokument stanowi jedynie informację o ukończonym szkoleniu .


§ 4
Warunki udziału w szkoleniach warsztatowych


Warunkiem udziału w szkoleniach warsztatowych jest spełnienie niżej wymienionych wymagań:
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.alarm-service.pl
2. Dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem szkoleń warsztatowych (aktualny cennik znajduje się na stronie www.alarm-service.pl )
3. Opłata powinna być dokonana najpóźniej 3 dni od chwili wypełnienia formularza zgłoszeniowego
4. Nie dokonanie opłaty w terminie, o którym mowa pkt 3, jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia
5. Opłata za szkolenie obejmuje koszty:
• uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym
• materiałów szkoleniowych
• posiłku (jeden posiłek, kawa, herbata)
6. Opłata nie pokrywa kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Koszty te pokrywa uczestnik we własnym zakresie


§ 5
Warunki rezygnacji


1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia w formie pisemnej rezygnacji ze szkolenia nie później niż na 7 dni przed planowanym szkoleniem. Rezygnację należy przesłać e-mailem na adres:
ons@alarm-service.pl
2. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1, nastąpi zwrot wniesionej opłaty


§ 6
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych


1. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona spełnia wymogi określone w RODO.
2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający: ZEP Alarm-Service z siedzibą pod adresem: ul. Warszewicza 20, 30-698 Kraków, Polska, biuro@alarm-service.pl, tel. (+48) 12 425 50 55.
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
4. Pamiętaj, że:
• masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.
• masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
• masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
• we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep, zostały opisane w Polityce prywatności, której tekst znajduje się pod linkiem: RODO

§ 7
Postanowienia końcowe


1. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do udziału w szkoleniu będzie mniejsza niż 50% założonej liczby uczestników lub z innych ważnych powodów, Alarm-Service zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym osoby, które zgłosiły udział w szkoleniu zostaną niezwłocznie powiadomione. W takim przypadku uczestnicy otrzymają zwrot wniesionej opłaty.
2. Uczestnicy mogą składać reklamacje dotyczące szkolenia wyłącznie w formie pisemnej do Alarm-Service najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
3. Alarm-Service zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu zapowiadając wprowadzenie tych zmian z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.alarm-service.pl
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.alarm-service.pl


Wygenerowano w sekund: 0.02
314,831 Unikalnych wizyt